Skip to main content

ALGEMEENHEDEN

 1. Stipte aanwezigheid zoals aangegeven op de dagplanning is een vereiste.
 2. Voor aanvang van de training/activiteit wacht je in groep binnen in de kleedkamer of op de afgesproken plaats.
 3. In de kleedkamers en/of op de stageplaats verloopt alles steeds rustig en ordevol. Roepen, vuilnis op de grond,… is uit den boze.
 4. Het taalgebruik van de deelnemers is verzorgd. Tegenspreken en/of obscene gebaren horen niet thuis op een SoccerFun/MovingKids activiteit.
 5. Onregelmatigheden worden steeds onmiddellijk gemeld aan de trainers, monitoren of medewerkers.
 6. Elke deelnemer doet mee aan alle activiteiten (tenzij anders weergegeven op de medische fiche).
 7. Indien er busverplaatsingen tijdens een activiteit aan bod komen dan gebeurt dit op een rustige manier en wordt er niet ‘om het even’ van plaats verwisseld. De veiligheidsafspraken die worden meegegeven door de chauffeurs/trainers/begeleiders dienen strikt nageleefd te worden.

TIJDENS DE ACTIVITEITEN

 1. De deelnemers dragen steeds aangepaste voetbal/sportkledij naargelang de weersomstandigheden. Ze zijn voorzien van een reserve-uitrusting en een paar reserveschoenen.
 2. Piercings, ringen, kettingen worden niet gedragen tijdens het sporten. Gelieve alle kledij te naamtekenen.
 3. Wanneer de trainer of begeleider spreekt luisteren de deelnemers. Het niet begrijpen van een opdracht door onoplettendheid kan niet door de beugel!
 4. Trainen/bewegen/spelen doen we zoals het hoort: met inzet, enthousiasme en met respect voor elkaar. Ieder heeft zijn talenten, elk kijkt naar zichzelf en geeft geen commentaar op een ander.

TIJDENS DE PAUZES

 1. Tijdens de rustmomenten, of juist voor training wordt er op de voetbalstages niet gevoetbald! De ballen worden enkel gebruikt tijdens de trainingssessies! Voor de MovingKids activiteiten worden de afspraken hieromtrent ter plaatse gemaakt.
 2. Tijdens de pauzes moet er effectief gerust worden! Een goede combinatie van inspanning en ontspanning is een must voor een voetballer. Voor de MovingKids activiteiten worden de afspraken hieromtrent ter plaatse gemaakt.
 3. Drinken is belangrijk. Er wordt steeds voldoende water aangeboden. Dit nuttig je in groep onder leiding van je begeleider.
 4. Het is aangewezen om tijdens de middagpauze de voetbal/sportschoenen af te doen en de voeten te laten verluchten door badslippers te dragen. Gelieve deze te voorzien.

NA DE ACTIVITEITEN

 1. Na de training is het hoogst aangewezen om te douchen (verplicht tijdens de internaat stages) en dus verzorgd uit de kleedkamer te komen. Badslippers zijn verplicht!
  Merk opgeen douchevoorzieningen bij MovingKids activiteiten!
 2. De laatste speler die de kleedkamer verlaat zorgt dat deze ordevol achterblijft.

SOCCERFUN/MOVINGKIDS MATERIAAL

 1. Het materiaal wordt gerespecteerd evenals de accommodatie die ter beschikking staat.
 2. Schoenen en ballen worden na gebruik gereinigd buiten de kleedkamers! De ballen worden steeds afgewreven met een doek.
 3. Voor de internaat stages worden op de eerste dag concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de accommodatie.

MEDISCHE FICHE – BLESSURES

 1. De ouders verbinden zich ertoe de medische fiche tijdig in te vullen op de login-pagina. Indien deelnemers medicatie moeten innemen dan zorgen de ouders voor een begeleidende brief die meer vertelt over hoe de inname moet gebeuren (en hoeveel).
 2. Elke kwetsuur/ziekte wordt onmiddellijk gemeld aan de kampverantwoordelijke (of kinesist) die dit noteert in het kampboek. Deze beslist of een doktersbezoek/contact met de ouders is aangewezen. Gekwetst/ziek bij het begin van de dag? Graag een mailtje naar het SoccerFun secretariaat.
 3. Bij kwetsuren wordt er – waar mogelijk – een aangepast programma voorzien voor de speler. Hij/zij dient zich hieraan te houden.
 4. Enkel de dokter of hoofdverantwoordelijken van SoccerFun vzw nemen de eindbeslissing een speler vrij te laten van trainen.
 5. Bij ernstige ziekte of hospitalisatie verbinden de ouders zich er toe ter plaatse te komen (binnen de 24 uur voor de internaat stage).

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Alle deelnemers aan de SoccerFun/MovingKidskampen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden conform het huisreglement.
  Merk op: voor eventuele schade toegebracht in de toegewezen hotelkamer (stage Spanje) kan de deelnemer aansprakelijk gesteld worden. Indien er geen specifieke aansprakelijke kan aangewezen worden, zullen de kosten automatisch door de “gebruikers” van de kamers dienen betaald te worden. De kamer is privé terrein en het toelaten van derden in de kamer is op eigen verantwoordelijkheid, net als het onbewaakt open laten van ramen en deuren die toegang geven tot de kamer.
 2. SoccerFun vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.
 3. Waardevolle voorwerpen (uurwerken, kettingen,gsm, MP3,…) worden meegebracht op eigen risico! SoccerFun is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

VARIA

 1. Elke deelnemer ontvangt via mail (kort na de laatste stagedag) een deelname-attest. Dit attest werd door alle mutualiteiten goedgekeurd waardoor het volstaat dit document binnen te brengen bij uw mutualiteit voor een gedeeltelijke terugbetaling. Dit attest wordt eveneens automatisch (na de stage) op de login-pagina van de ouders geplaatst.
  Merk opSoccerFun vult hierdoor tijdens of na de stages geen terugbetalingsformulieren in.
 2. Een fiscaal attest (voor kinderen t.e.m. 13 jaar) wordt automatisch op de login-pagina van de ouders geplaatst na afloop van de stage.
 3. Gsm-gebruik wordt vermeden. Enkel in dringende gevallen is het gebruik toegestaan. Op de internaatstage mag de GSM gebruikt worden tussen de activiteiten door met voorwaarde dat het niet leidt tot asociaal gedrag.
 4. Alcoholische drank en sigaretten zijn taboe voor SoccerFun-voetballers! Het is dan ook verboden!
 5. Na afloop van een stageperiode worden evaluatieformulieren toegezonden. We vinden het als organisatie belangrijk correcte feedback te krijgen. Het helpt ons de kwaliteit van de stages voortdurend te verbeteren.
 6. Tijdens verplaatsingen (sportvelden-andere locatie) houden de spelers en begeleiders zich aan de wegcode! Veiligheid gaat voorop!
 7. Indien er een zwemactiviteit gepland is tijdens het kamp moet er op toegezien worden dat de deelnemers over een zwembrevet beschikken (minimum 25 meter).
 8. In geval van annulatie (volledig kamp/lessenreeks) door de deelnemer gelden volgende voorwaarden naar terugbetaling toe:
  A) Externaat stages – Academy activiteiten – Bewegingslessen:
  A1 – op voorlegging van een doktersattest (ziekte, blessure)
  A2 – wanneer dit twee maand voor aanvang van de stage/activiteit schriftelijk werd gemeld.
  In deze gevallen wordt een administratieve kost van €25 omgezet tot een tegoed voor een volgende activiteit.
  U mist tijdens een kamp 2 of meerdere dagen wegens ziekte. We voorzien een te goed (spaarpot) van €20 per gemiste dag.
  B) Internaat stage (Spanje):
  B1 – wanneer dit drie maand voor aanvang van de stage schriftelijk werd gemeld.
  B2 – wanneer u de reis- en annulatieverzekering (die optioneel werd aangeboden bij inschrijving) hebt aangeschaft.
  In deze gevallen (met uitzondering van geval B2) wordt een administratie kost van €50  in rekening gebracht.
 9. SoccerFun engageert zich er toe er naar te streven om alle activiteiten te laten doorgaan. Indien echter een beperkte interesse blijkt voor een bepaalde organisatie heeft SoccerFun het recht een activiteit te annuleren. In dat geval zal SoccerFun de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, als ook snel het volledig betaalde bedrag terugstorten.
 10. De privacy wetgeving (GDPR) vraagt ons u volgende zaken mee te delen:
  Persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, medische gegevens…) die u invoert op onze site bij inschrijving worden enerzijds gebruikt om de organisatie van de activiteit waarvoor u inschrijft vlot te laten verlopen en anderzijds om eventuele attesten nadien (deelname-attest/fiscaalattest) op maat te kunnen bezorgen. In geen enkel geval worden gegevens doorgespeeld aan derden (bedrijven, clubs, scouts,…), met uitzondering van medische gegevens in geval van nood (enkel aan hulpverleners: ambulancier/verpleger/dokter).
  Alle gegevens waarover wij beschikken kunt u terugvinden op uw persoonlijke login-pagina op onze site (te bereiken via: http://www.soccerfun.be/login – aanmelden met uw e-mailadres). Wanneer gegevens niet kloppen kunt u deze via dezelfde weg zelf aanpassen. Wordt u liever ‘geschrapt’ uit onze gegevensbank dan dient u dit te melden via e-mail: info@soccerfun.be.
  Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen. Deze worden op de website van SoccerFun/MovingKids geplaatst of kunnen gebruikt worden als ondersteuning van een folder, een affiche of de SoccerFun-MovingKids Facebook/Instagrampagina. Bij inschrijving gaat men hiermee akkoord.
  Welke e-mails ontvangt u van ons aangaande de inschrijving van uw zoon/dochter: Bevestigingsmails – mails met betalingsinformatie – een verwelkomingsmail even voor de stage – een e-mail na de stage met nuttige attesten en een evaluatieformulier. Voorts sturen wij u na de stage en de daarop volgende jaren ook af en toe een e-mail om kampen/activiteiten – inschrijvingsperiodes – kenbaar te maken. U kunt deze laatste mails persoonlijk stopzetten door onderaan die mails op de knop ‘unsubscribe’ te klikken.
  Vragen over uw persoonsgegevens of bovenstaande privacy verklaring mag u steeds richten naar info@soccerfun.be

 

MERK OP !

Welke daden kunnen onmiddellijke verwijdering van het kamp tot gevolg hebben!

 • Herhaaldelijk beschadigen van het SoccerFun/MovingKids materiaal of de accommodatie.
 • Opzettelijk aangebrachte materiële schade.
 • Opzettelijk toegebrachte schade aan derden.
 • Pestgedrag;
 • Diefstal.
 • Gebruik en/of dealen van alcohol, sigaretten, drugs en doping.
 • Geweld en/of hooliganisme.

OPMERKING

Onregelmatigheden die niet opgenomen zijn in het huisreglement maar die van die aard zijn dat een sanctie en/of uitsluiting zich opdringt worden voorafgaand op de uiteindelijke strafmaatregel eerst besproken door de Beheerraad van SoccerFun vzw. Het is een beheerraadslid van SoccerFun vzw die uiteindelijk de sanctie of het bevel tot uitsluiting meedeelt aan de deelnemer en zijn ouders.